Персональний сайт с. Тарасівка
Годинник
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 45
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про виконавчий комітет 
Тарасівської сільської ради VІ скликання

 

Розділ І 
Загальні положення

 1. Положення про виконавчий комітет Тарасівської сільської ради (далі Положення) розроблено на виконання законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до Статуту територіальної громади села Тарасівка, Регламенту діяльності Тарасівської сільської ради та визначає загальний порядок організації роботи виконавчого комітету Тарасівської сільської ради.
 2. Виконавчий комітет Тарасівської сільської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом сільської ради, який утворюється Тарасівської сільською радою на її строк повноважень для здійснення організаційно – правового, інформаційного, аналітичного, матеріально – технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння взаємодії і зв’язків сільської ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 3. Сільська рада за пропозицією сільського голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету сільської ради.
 4. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників установ, організацій та інших та інших осіб.
 5. До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.
 6. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова. Організацію роботи виконавчого комітету ради забезпечує секретар виконавчого комітету ради. У виконавчому комітеті ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.
 7. У разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організовує секретар.
 8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих , хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконання обов’язків членів виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для сільського голови.
 10. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідними органам виконавчої влади.
 11. Після закінчення повноважень сільського голови ради її виконавчий комітет здійснює повноваження до сформованого нового складу виконавчого комітету.
 12. Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається статутом територіальної громади села, Регламентом діяльності сільської ради та Положенням, затвердженим рішенням сесії ради.
 13. Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, органів законодавчої та виконавчої влади.
 14. Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.


Розділ ІІ 
Формування виконавчого комітету

 

 1. Кандидатури членів виконавчого комітету та секретаря виконавчого комітету виносяться на розгляд сесії ради.
 2. Внесені на розгляд ради кандидатури секретаря та членів виконавчого комітету обговорюються на засіданні ради, рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
 3. Якщо запропонована сільським головою кандидатура не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, сільський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

 

Розділ ІІІ 
Повноваження виконавчого комітету
Тарасівської сільської ради

 

 1. Повноваження виконавчого комітету, порядок їх діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями сільської ради, Регламентом роботи сільської ради та цим Положенням.
 2. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування» до відання виконавчих органів ради.
 3. Виконавчий комітет ради:
  • попередньо розглядатє проекти місцевих програм соціально – економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
  • координує діяльність  інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
  • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому інших виконавчих органів влади ради, а також їх посадових осіб.
 4. Для забезпечення підготовки сесії ради, роботи постійних комісій та депутатів ради, виконавчий комітет:
  • здійснює правові та організаційно – технічні заходи з підготовки і проведення сесій, а також роботи постійних комісій;
  • здійснює правове та організаційно – інформаційне забезпечення діяльності депутатів;
  • проводить реєстрацію депутатів під час проведення сесій ради;
  • організовує узагальнення депутатських запитів, запитань та звернень, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацію;
  • веде діловодство ради;
  • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до відома виконавців;
  • організовує узагальнення доручень виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх виконанням;
  • бере участь у підготовці нарад, семінарів, зустрічей, а також інших заходів, здійснюваних радою, постійними комісіями;
  • вивчає питання, пов’язані з адміністративно – територіальним устроєм села для внесення пропозицій раді;
  • у межах повноважень, згідно з Положенням про виконавчий комітет розробляє проекти рішень;
  • розглядає за дорученням сільського голови звернення, адресовані раді, веде їх облік, готує за ними відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам ради в вирішенні цих питань;
  • здійснює організаційно – технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування;
  • виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради.

 

Розділ ІV 
Нормативно-правові акти виконавчого комітету

 

 1. Виконавчий комітет сільської ради в межах своїх повноважень на своїх засіданнях, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету, приймає рішення.
 2. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
 3. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові до виконання всіма розташованими на території села підприємствами й установами незалежно від їх організаційно – правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.
 4. Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 5. Розпорядження набирає чинності з дати його підписання, якщо інше не визначено самим актом.
 6. Розпорядження реєструється діловодом і направляються за призначенням не пізніше ніж на третій день після підписання.
 7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законом України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

Розділ V 
Організація роботи виконавчого комітету

 

 1. Для забезпечення організації роботи сільський голова своїм розпорядженням здійснює розподіл функціональних обов’язків виконавчого комітету.
 2. Організацію роботи виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету відповідно до розпорядження сільського голови щодо розподілу обов’язків.
 3. Планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів роботи виконавчого комітету сільської ради встановлює сільський голова.
 4. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є засідання.
 5. Організацію контролю та роботи з документами у виконкомі здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства та цього Положення.

 

Розділ VІ 
Порядок планування роботи виконавчого комітету

 

 1. Робота виконавчого комітету проводиться за річним та квартальним планами роботи, які затверджуються рішенням виконкому.
 2. Планування здійснюється виходячи з основних показників програми соціально – економічного розвитку села, розроблених і затверджених рішенням сесій сільської ради заходів, цільових програм, плану роботи сільської ради.
 3. Плани роботи виконавчого комітету включають проведення засідань виконавчого комітету, нарад, комісій, організаційно – масових заходів, питань роботи з кадрами, заходи щодо виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, програм соціально – економічного розвитку та спрямовані на реалізацію регіональної політики здійснення власних та делегованих повноважень органів виконавчої влади.
 4. Плани роботи готуються секретарем сільської ради з урахуванням пропозицій членів виконкому, керівників підприємств, організацій, установ, розташованих на території ради не пізніше як за 15 днів до початку наступного року або кварталу, і вносяться на розгляд виконкому.
 5. У річному плані визначаються:
  • Перелік завдань та заходів на наступний рік;
  • Відповідальні за виконання робіт;
  • Терміни виконання робіт, проведення оцінки та звітності;
  • Результативні показники виконання плану;
  • Необхідне фінансування.

 

Розділ VІІ 
Засідання виконавчого комітету

 

 1. Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правомірним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
 2. Засідання виконавчого комітету скликається сільським головою. У разі відсутності сільського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликається секретарем.
 3. Планові засідання проводяться один раз на місяць, як правило в другій половині місяця.
 4. На розгляд виконавчого комітету виносяться питання: соціально – економічного розвитку села; бюджету та фінансів, управління майном, приватизації та підприємництва, розвитку гуманітарної сфери, обслуговування населення, охорони довкілля, забезпечення законності та правопорядку.
 5. Документи з питань, що виносяться на розгляд виконкому, надаються секретарем виконавчого комітету сільському голові за три дні до засідання.
 6. Ці документи включають:
  • Проект порядку денного засідання із зазначенням доповідачів;
  • Список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;
  • Проект рішення виконкому.
 7. Підготовка проекту порядку денного засідання виконкому здійснюється із урахуванням пропозицій членів виконавчого комітету.
 8. Підготовку порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошені на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету.
 9. У проектах рішеннях стисло викладається суть питання, визначаються конкретні питання, виконавці та строк виконання, особи, які здійснюють контроль.
 10. Підготовлені на розгляд виконкому матеріали секретар виконавчого комітету надає сільському голові і запрошеним на засідання.
 11. У засіданні можуть брати участь депутати районної ради, запрошені представники органів виконавчої влади, громадських об’єднань.
 12. Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.
 13. У протоколі зазначається:
  • Номер протоколу, дата і місце проведення засідання»
  • Прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні, із зазначенням причин їх відсутності;
  • Порядок денний засідання;
  • Розглянуті питання порядку денного, список виступаючих та короткий зміст їх виступів;
  • Результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилося;
  • Прийняті рішення, рекомендації, висновки.
 14. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сільської ради.
 15. За результатами засідання виконавчого комітету доопрацьовується із урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні, перевізовується і подається на підпис сільському голові не пізніше як на третій день після засідання.
 16. Протокол засідання виконавчого комітету оформляється секретарем виконавчого комітету протягом 14 днів і підписується сільським головою.
 17. Прийняті і підписані рішення ставляться до відома організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.
 18. Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.Секретар сільської ради Дяченко О.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням сільської ради № 1-6/VІ
від 13.11.2010року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії  сільської ради ХХV скликання

 

І. Основні принципи організації та роботи постійних комісій, порядок їх утворення

 

1. Організація і робота постійних комісій сільської ради здійснюється
на підставі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», регламенту роботи  сільської ради і цього положення.

2. Постійні комісії ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

3. Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією голови ради. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.

4. Сільський голова не може бути обраний до складу постійних комісій.

5. Основними завданнями постійних комісій сільської ради є:

 • розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;
 • попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, підготовка висновків із цих питань;
 • підготовка рекомендацій з питань, винесених на розгляд ради;
 • сприяння державним органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної чи сільської рад;
 • сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією державними органами, посадовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях сільської ради та засіданнях пос­тійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності сільської ради як органові влади на селі та вирішенню питань територіальної громади.

6. Перелік постійних комісій затверджується рішенням сільської ради, виходячи з основних напрямків роботи ради та місцевих умов. Упродовж періоду своїх повноважень сільська рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій.

7. Постійні комісії сільської ради відкритим голосуванням обирають секретаря комісії. З огляду на невеликий склад постійних комісій сільська рада може не обирати заступника голови комісії. Його функції доручено виконувати секретареві.

8. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

9. Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з державними органами, громадськими організаціями, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Виробляючи рішення постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

10. Постійні комісії координують свою діяльність із відповідними комісіями районної ради.

II. Повноваження постійних комісій

 

Постійні комісії сільської ради:

1. За дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2. Попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки.

3. Перевіряють виконання рішень сільської ради, контролюють у межах повноважень ради дотримання законодавства.

4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян.

5. Вивчають за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів, підприємств, установ і організацій, їхніх філіалів і відділень незалежно від форм власності, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету.

6. Попередньо розглядають кандидатури осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

 

III. Права і обов'язки комісій

 

1. Питання, які належать до повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.

2. Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців.

 

3. Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форми власності, необхідні матеріали і документи.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть звернутися в раду з пропозицією про притягнення до відповідальності посадових осіб.

5. Член постійної комісії зобов'язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

6. Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати участь у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради.

7. Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання доручень звільняються від виконання виборчих або службових обов'язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем праці та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок сільського бюджету.

 

IV. Порядок роботи постійних комісій

1. Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до піврічних планів робіт, затверджених на їх засіданнях, виходячи з плану роботи сіль­ської ради.

2. Засідання постійних комісій скликаються за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до при­значеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.

3. У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники виконавчого апарату сільської та районної рад.

4. На засідання постійних комісій можуть запрошувати представників державних органів, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

5. Засідання постійної комісії є правочинним, якщо в ньому взяла участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі немож­ливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову пос­тійної комісії.

6. Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшість голосів від загального складу членів комісії). Під час проведення спільних засідань рішення приймають простою більшістю голосів від за­гального складу членів кожної комісії.

7. Голова постійної комісії:

 • скликає і веде засідання комісії;
 • дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;
 • забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об'єднань, трудових колек­тивів, органів самоорганізації населення, фахівців;
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
 • організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;
 • інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;
 • інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами. На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

8. Секретар комісії:

 • повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;
 • веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання доручень;
 • стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

9. Рішення, висновки, рекомендації постійної комісії підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують го­лова і секретар комісії.

V. Основні напрями діяльності постійних комісій сільської ради

 

1. Комісія з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законодавства:

 • готує висновки з питань, пов'язаних із захистом прав депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності, відкликання депутата виборцями або достроковим припиненням повноважень депута­та;
 • готує за дорученням ради або сільського голови рекомендації з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю та дотриманням норм депутатської етики, дотриманням законодавства України під­приємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;
 • готує висновки про роботу депутатів у раді та про виконання ними рішень ради та її виконавчих органів;
 • бере участь у розробленні та здійсненні заходів для боротьби із злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, для збереження колективної та приватної власності.

 

Комісія заслуховує депутата, який порушує регламент сільської ради, законодавство України з питань повноважень депутата. Комісія може приймати щодо депутата такі заходи впливу:

 • зробити зауваження на закритому засіданні;
 • оголосити на сесії сільської ради факти порушень депутатом мо­ральних норм;
 • зобов'язати висловити вибачення.

За дорученням ради комісія може розглянути й інші питання. Зокрема, організувати допомогу з правових питань депутатам сільської ради, працівникам виконкому сільської ради, активістам, залучаючи до цього спеціалістів районної ради та райдержадміністрації.

2. Комісія з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища:

 • попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку території сільської ради, місцевого бюджету, а також звіти про їх виконання;
 • здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету;
 • проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, використання вільних бюджетних коштів;
 • контролює надходження до бюджету, в т.ч. за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду, самооподаткування;
 • вносить сільській раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності;
 • бере участь у підготовці питань землекористування та визначення форм власності, котрі перебувають у компетенції сільської ради, сприяє ефективній реалізації земельної реформи;
 • розробляє перспективні плани охорони довкілля;
 • бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будів­ництва та реконструкції об'єктів;
 • здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства;
 • готує питання на пленарні засідання сільської ради про діяльність колективних сільськогосподарських підприємств, фермерів, індивідуальних господарств, сприяє розвиткові аграрного сектора на се­лі, вирішенню соціальних питань сприяння з боку колективних гос­подарств.

За дорученням ради комісія може розглядати й інші питання.

3. Комісія з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування та соціального захисту населення:

 • аналізує стан освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування, вносить пропозиції для подальшого покращення та розвитку галузей, зміцнення їх матеріальної бази;
 • бере участь у розробленні програми розвитку спорту та фізичної культури;
 • здійснює контроль за виконанням комплексних програм «Турбота», «Діти України», «Здоров'я людей похилого віку», інших програм;
 • вносить рекомендації щодо підвищення ролі культурно-освітніх закладів в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення;
 • бере участь у розробленні заходів щодо створення належних умов праці жінок та лікувально-профілактичної допомоги їм;
 • аналізує стан соціального захисту ветеранів та вносить пропозиції щодо поліпшення їх обслуговування;
 • готує висновки щодо соціального обслуговування вдома самотніх непрацездатних громадян похилого віку.

4. Можливе утворення постійних комісій сільської, селищної ради також з інших питань, які визначаються конкретними потребами соціально-економічного функціонування відповідних територіальних громад.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
Архів записів
Друзі сайту
Відділ освіти Шполянської держадміністрації
Лозуватська ЗОШ