Персональний сайт с. Тарасівка
Годинник
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 45
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

        Погоджено                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                зборами трудового колективу

                                                                                               протокол  № 1

                                                                                               від 15.01.2011 року

 

 

 

ПРАВИЛА

 

 ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО

РОЗПОРЯДКУ

 

 

 

 Правила

внутрішнього трудового розпорядку


Тарасівської сільської ради

1 . Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку сільської ради розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.2. Правила регулюють трудові відносини між сільським  головою і працівниками сільської  ради та сприяють підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виконавчої дисципліни, раціональному використанню робочого часу, своєчасному і якісному ви­конанню поставлених завдань, заохоченню за сумлінну працю.

1.3. Правила внутрішнього розпорядку поширюються на всіх працівників сільської, селищної ради, які повинні ознайомитися з ними під розпис, знати і дотримуватися.

2. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1. Реалізація права працівників сільської, селищної ради на працю здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів з урахуванням вимог чинного трудового законодавства.

2.2. При прийнятті на посаду посадової особи місцевого самовряду­вання (крім виборних посад) особа повинна подати:

- трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

-особи, звільнені із Збройних Сил України та військовозобов'язані,_

військовий квиток (посвідчення офіцера запасу); -паспорт;

- заяву на ім'я сільського, селищного голови;

- особову картку (форма NQ П-2ДС) обліку кадрів;

- документи про освіту;

- фотокартку;

- автобіографію;

- відомості про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан особи, що претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування;

- попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування;

- рішення конкурсної комісії додається до документів, визначених у цьому переліку, після проходження особою, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування.

2.3. Не можуть бути призначеними на посаду особи, які: - визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками; - в інших випадках, установлених законами України.

2.4. При прийнятті на роботу забороняється вимагати від осіб відомості про їх партійну та національну належність, релігійні переконання, похо­дження і документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.5. Призначення на посаду посадової особи місцевого самовряду­вання (крім виборних посад) здійснюється за результатами конкурсної комісії, на підставі заяви та розпорядження сільського, селищного голо-

ви, з яким працівник ознайомлюється під розпис. Після цього посадова особа складає Присягу, їй присвоюється ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах відповідної категорії посад, про що робляться записи у трудовій книжці.

Працівникам, які приступили до роботи вперше, також оформлюється трудова книжка в термін не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу (ст. 48 КЗпП України 4.2.3.

Обрання сільського, селищного голови, секретаря сільської, селищної ради, заступників голови з питань діяльності виконавчих органів та се­кретаря виконавчого комітету ради здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Прийняття на посади інших працівників сільської, селищної ради (крім посадових осіб місцевого самоврядування) визначається трудовим законодавством та цим Порядком.

2.6. До початку роботи керівництво сільської, селищної ради зо­бов'язане:

1) ознайомити працівника зі Статутом територіальної громади села, селища, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором;

2) ознайомити працівника із посадовою інструкцією, умовами оплати праці, роз'яснити його права та обов'язки;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.7. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це керівництво письмово за два тижні.

2.8. При припиненні трудового договору з поважних причин, передба­чених чинним законодавством, керівництво звільняє працівника у строк, про який він просить.

2.9. Розірвання трудового договору з працівником здійснюється з ура­хуванням Кодексу законів про працю України.

2.10. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням сільського, селищного голови, який оголошується працівникові під роз­пис.

2.11. У день звільнення керівництво видає працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення і проводить з ним розра­хунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП України. Записи про причини звільнення в трудовій книжці повинні робитися в точній відповідності до формулювання чинногозаконодавства і з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

З. Основні обов'язки та права працівників

3.1. Працівники сільської, селищної ради зобов'язані здійснювати свої повноваження чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни, вчасно виконувати розпорядження керівників, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, які б заважали іншим працівникам виконувати свої обов’язки.

3.2. Коло обов'язків, поклаадених на працівника (крім виборних посад) визначається посадовою інструкцією.

3.3. Основними обов'язками посадових осіб місцевого самоврядування /працівників є:

- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-пра­вових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення від­повідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого само­врядування;

- додержання прав та свобод людини і громадянина;

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що ста-

ла їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення про­фесійної кваліфікації;

- сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість у роботі;

- шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і пове­дінки, авторитет органів та гюсадових осіб місцевого самоврядування; - недопущення дій чи бе:щіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

3.4. Посадова особа місцевого самоврядування має право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі відповідно до професійної освіти , результатів

роботи та атестації; .

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

-отримувати в порядку, установленому законодавством, від відповід-

них органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків;

- у порядку і в межах, установлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими до­кументами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самовряду­вання відповідні пояснення та давати особисті пояснення; вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;

-захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самовря­дування та в судовому порядку.

3.5. Посадові особи місцевого самоврядування не мають права: -вчиняти дії, передбачені статями 1 і 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією»;

- не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

Інші обмеження, пов'язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України.

4. Основні обов'язки керівництва сільської, селищної ради

 4.1. Керівництво зобов'язане:

- правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, створити для них здорові і безпечні умови праці;

- забезпечувати працівників обчислювальною та іншою, оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами і приладдям;

- створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх особистої праці, видавати заробітну плату в установлені строки;

- постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на зміцнення трудової і виконавчої дисципліни;

- неухильно додержуватись законодавства і правил охорони праці, вживати заходів до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджа­ють нормальній роботі працівників;

- забезпечувати належні умови для ефективної і високопродуктивної праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників;

- уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати в уста­новленому порядку матеріальну допомогу.

5. Умови робочого часу та режиму роботи

5.1. Для працівників сільської, селищної ради та її виконавчого комі­тету встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота, неділя.

5.2. Час початку і закінчення щоденної роботи та перерви для відпо-

чинку і харчування встановлюється: - початок роботи: о 8.00

- закінчення роботи: о 17:00

- перерва для відпочинку та харчування: з 13:00 до 14:00.

 

5.3. Загальна тривалість робочого часу працівників становить 40 го'­дин на тиждень. Тривалість щоденної роботи становить 8 годин, а  п'ятницю - 7 годин.

5.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня  скорочується на одну годину (ст. 73 КЗпП України).

5.5. Щорічні та додаткові відпустки:

5.5.1. Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна

основна відпустка тривалістю 30 (тридцять) календарних днів з виплатою матеріальної допомоги для оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.

5.5.2. Посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів. Починаючи з одинадцятого року, ця відпустка збільшується на два календарні дні за кожний наступний рік.. У цілому тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів на рік.

5.5.3. Відпустка без збереження заробітної плати, а також додаткова

відпустка працівникам, які посrраждали внаслідок Чорнобильської ката­строфи, є ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС, надаються на умовах. передбачених чинним законодdвсrвом.

5.5.4. Відпустки для працівників, які не належать до посадових осіб місцевого самоврядування, встановлюються на умовах, передбачених трудовим законодавством.

5.5.5. Черговість надання щорічних відпусток визначається сільським  головою за погодженням з профспілковим комітетом. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 15 січня по­точного року і доводиться до відома всіх працівників.

6. Заохочення за сумлінну працю

6.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення ефектионості праці, тривалу і сумлінну працю застосовуються такі заохочення:

- оголошення подяки;

- преміювання;

_ нагородження цінним подарунком;

_ за виконання особливо відповідальних завдань - дострокове присвоєння чергового рангу у межах відповідної категорії.

6.2. Заохочення застосовуються сільським, селищним головою шляхом підписання відповідного розпорядження, яке оголошується сільським головою або особою, яка його заміщує, та заноситься до трудової книжки працівника.

6.3. Посадовим особам місцевого самоврядування за сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов'язків видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що вста­новлюється постановами Кабінету Міністрів України.

6.4. За особливі трудові заслуги працівники представляються для за­охочення відомчими відзнаками органів влади, а також до нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Порушення трудової дисципліни, допущення інших негативних  вчин­ків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного та громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законоавством про працю.

7.2. За порушення трудової дисципліни згідно із ст. 147 КЗпЗ України за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, переви­щення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з прохо­дженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить посадову особу місцевого самоврядування чи працівника сільської, селищної ради або дискредитує орган місцевого самоврядування, в якому він працює, сільським головою  або особою, яка виконує його обов'язки, можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення:

-догана;

- звільнення.

7.3. Звільнення як дисциплінарне стягнення до працівника може бути застосоване:

- за систематичне невиконання ним без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором чи Правилами, якщо до праців­ника раніше :застосовувались заходи дисциплінарного стягнення;

_ за прогули, в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП України), появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.

7.4. До посадових осіб місцевого самоврядування, крім дисциплінар­них стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

-затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у при­значенні на вищу посаду.

7.5. Відповідно до частини 3 ст. 151 КЗпП України, якщо до працівника застосовано міри дисциплінарного впливу, то протягом строку дії дисциплі­нарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.6. Дисциплінарні стягнення накладаються сільським, селищним голо­вою шляхом видання відповідних розпоряджень.

7.7. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням негативного вчинку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника  від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю  або перебування його у відпустці.

7.8. Дисциплінарне сrягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

7.9. До застосування дисциплінарного стягнення від працівника повинні бути взяті письмові пояснення.

7.10. За кожне порушення трудової  дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне с·тягнення.

7.11. Стягнення оголошується в розпорядженні сільського, селищного голови і повідомляється працівникові під розпис. У необхідних випадках зазначене розпорядження доводиться до відома всіх працівників.

7. 12. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.13. До працівника, яким допущено неналежне виконання службових обов'язків, чим заподіяно значну матеріальну чи моральну шкоду гро­мадянинові, державі, установі, організаціі, може бути застосовано від­. сторонення його від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати.

Рішення про відсторонення працівника від виконання повноважень за посадою приймається сільським, селищним головою.

 

 

 

 

 

 

 

Тривалість відстороння від виконання повноважень за посадою не по­винна перевищувати часу службового розслідування.

7.14. Службове розслідування щодо працівника проводиться у строк до двох місяців згідно з Порядком проведення службового розслідування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 р. № 950.

Якщо правомірність рішення про відсторонення посадової особи місцевого самоврядування від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, це рішення скасовується.

7.15. Державні службовці, винні у порушенні законодавства про дер­жавну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відпо­відальність згідно із чинним законодавством України

 

8.  Охорона праці

1.   Відповідальність за організацію охорони праці в сільській раді несе керівник,який забезпечує дотримання законодавчих актів з охорони праці,виробничої санітарії,пожежної безпеки,а також додержання прав працівників,гарантованих законодавством про охорону праці.

2.  З цією метою керівник розробляє та затверджує комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,гігієни праці та виробничого середовища,підвищення існуючого рівня охорони праці,запобігання випадкам виробничого травматизму,професійних захворювань та пожежам.

3.  Забезпечити своєчасне інструктування по правилам безпеки праці,протипожежної безпеки,електробезпеки,екології,санітарії з питань надання першої медичної допомоги,користування засобами колективного і індивідуального захисту.

9.  Контроль за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

1.  Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються на видному місці в приміщенні Тарасівської  сільської ради.

2.  Контроль за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на секретаря сільської ради.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
Архів записів
Друзі сайту
Відділ освіти Шполянської держадміністрації
Лозуватська ЗОШ