Персональний сайт с. Тарасівка
Годинник
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 45
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Затверджено
рішенням сільської ради
№ 2-1/VІ
від  01.12.2010       

 

 

РЕГЛАМЕНТ
роботи  сільської ради

 

Розділ І Загальні положення

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Законом) сільська рада є органом місцевого самоврядування територіальної громади
з власною компетенцією, у межах якої діє самостійно.

Рада складається з депутатів, обраних відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Загальний склад ради (кількість депутатських мандатів) визначається радою попереднього скликання відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Сільський голова обирається безпосередньо територіальною громадою села на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на чотири роки в порядку, визначеному Законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі, очолює виконавчий комітет  сільської ради та головує на її засіданнях.

Сільська рада утворює й обирає постійні та інші комісії. За поданням сільського голови обирається секретар сільської ради. Рада утворює виконавчий комітет, визначає його кількість і затверджує персональний склад.

Повноваження  сільської ради, сільського голови, виконавчого комітету ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Термін повноваження  сільської ради - чотири роки.

У своїй діяльності сільська рада керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, цим регламентом.

Сільська рада в межах своєї компетенції самостійно вирішує питання місцевого самоврядування, виходячи з інтересів територіальної громади та здійснює від її імені функції та повноваження місцевого характеру, визначені Конституцією України, Законом та іншими норматив­ними документами.

Cільська рада несе відповідальність за законність та наслідки прийнятих нею рішень. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності, відшкодовується радою в повному обсязі за рахунок власних коштів.

Cільська рада здійснює свої повноваження на основі активної участі в її роботі кожного депутата та сільського голови. Депутати виконують свої повноваження без відриву від основного місця праці.

Cільська рада проводить свою роботу відкрито і гласно, систематично інформує жителів територіальної громади про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

Розділ II

Планування роботи сільської ради

 

Сільська рада здійснює свою роботу згідно з планом, який складається на півроку і затверджується на сесії.

За згодою ради сільський голова, постійні комісії, за необхідності, можуть вносити зміни в план роботи ради.

Пропозиції щодо плану, які надходять від депутатів, постійних комісій, виконкому, політичних партій, громадських об'єднань та органів самоорганізації населення, подаються не пізніше ніж за 20 днів сільському голові, який складає проект плану та виносить його на обговорення в постійних комісіях. Після розгляду в комісіях проект плану виноситься на розгляд ради.

Постійні комісії планують свою роботу на півріччя, виходячи з плану роботи сільської ради, плану соціально-економічного розвитку, цільових комплексних програм та рішень ради.

Виконавчий комітет планує свою роботу поквартальне.

Контроль за виконанням плану роботи сільської ради здійснюють сільський голова, постійні комісії, депутати ради.

Розділ III

Сесії

 

1. Порядок скликання сесії

Сільська рада поводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також постійних засідань ради. Сесія ради скли­кається за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

На пленарних засіданнях сільської ради вирішують такі питання:

 • затвердження регламенту ради;
 • утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
 • утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу комітету та його розпуск;
 • обрання за пропозицією сільського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
 • інші питання, які передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (розділ II, глава І, ст. 25).

У разі неможливості або немотивованої відмови сільського голови скликати сесію, сесію скликає секретар сільської ради. Перелік цих ви­падків передбачений Законом.

Коли ж сесію не скликає ні сільський голова, ні секретар у двотижневий термін, тоді вона скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради. Рішення сільського голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Повідомлення про сесії вивішується на дошці оголошень у відведених для цього місцях , або депутатів попереджують особисто кожного усно чи письмово.

Сесію сільської ради відкриває і веде відповідно сільський голова, а у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону, секретар ради. У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один із депутатів цієї ради.

Сесія ради є правочинною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Якщо ж на сесії присутні менше депутатів (не менше семи), то шляхом голосування може прийматися рішення про проведення засідання.

На будинку, де працює рада, піднімається Державний Прапор України (у разі, коли сесія відбувається поза приміщенням сільської ради).

Проекти рішень з основних питань, інші документи та матеріали з питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів за їх вимогою, не пізніш як за три дні до відкриття сесії.

Сесія ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

На сесію чи засідання ради запрошують депутатів Верховної Ради України, депутатів обласних і районних рад, представників державних органів влади, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення.

2. Підготовка питань

Питання, які виносяться на розгляд ради, можуть запропонувати сільський голова, постійні комісії, депутати, виконавчі комітети сільської

ради, голова районної, обласної державної адміністрації, голови районної, обласної рад, загальні збори громадян.

Для розгляду сесією сільської ради запропонованих питань пропозиції про їх зміну або уточнення формулювання, пропозиції про додаткові питання, які виносяться на розгляд ради, надаються сільському голові з повним обсягом матеріалів не пізніше як за 10 днів до початку роботи сесії.

 

Сільський голова розглядає подані пропозиції з урахуванням думки відповідної постійної комісії, приймає рішення про врахування пропозиції або її відхилення, інформує на сесії депутатів сільської ради про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесійного засідання. Остаточний порядок денний затверджується сільською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Доповідь, інформація, довідковий матеріал та проект рішення з питань, що виносяться на розгляд сесії, готують постійні комісії в межах їхньої компетенції, депутати або комісії з підготовки питань, які утво­рюються розпорядженням сільського голови або рішенням ради, вико­навчим комітетом.

Проекти бюджету, планів та місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань розробляються виконавчим комітетом.

Під час підготовки питань, що виносяться на розгляд сесії сільської ради, враховуються думки та пропозиції виборців  територіаль­ної громади.

Проекти рішень сільської ради з основних питань розглядаються від­повідними постійними комісіями.

3. Ведення сесії

Першу сесію новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правочинному складі. Її відкриває і веде голова цієї виборчої ко­місії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського го­лови і визнання їх повноважень.

Наступні сесії веде сільський голова.

Тривалість доповіді, співдоповідей та підсумкового слова встановлюється сесією за погодженням з доповідачем та співдоповідачем, але становить не більше однієї години для доповіді та 20 хвилин для співдоповіді,

крім випадків, погоджених з депутатами. Виступи з обговорення тривають
5-7 хвилин. Для повторного виступу з одного питання, виступів під час обговорення проектів рішень, кандидатур, щодо порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, пропозицій надається до 3-х хвилин. За необхідності головуючий має право за згодою більшості присутніх депутатів продовжити час для виступу.

Перерви в роботі оголошуються через 2 години на 20 хвилин.

Порядок роботи сесії та інші процедурні питання приймаються від­критим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Секретар сільської ради веде протокол сесії, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення та інші матеріали, проводить підрахунки голосів під час проведення відкритого голосування.

Для проведення таємного голосування та визначення його результатів сільська рада обирає відкритим голосуванням лічильну комісію з числа депутатів. Лічильна комісія обирає голову та секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів.

Бюлетені для таємного голосування виготовляють під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою відповідно до кількості обраних депутатів і видаються членами лічильної комісії згідно зі списком.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії. За доповіддю комісії сільська рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

4. Депутат

Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Під час голосування з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію чи проти неї або утримується. Депутат зобов'язаний здійснювати голосування особисто.

Під час встановлення результатів голосування до загального складу ради зараховують сільського голову, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховують його голос.

Депутат має право вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду та суті обговорюваних питань, складу органів, що утворюються або обираються радою, та кандидатур посадових осіб, що обираються, призначаються або затверджуються. Депутат звертається з запитами, бере участь у дебатах, вносить проекти рішень або поправки до них, виступає з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голо­сування.

Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, яке розглядається радою, передається секретареві сільської ради, який веде протокол сесії. Секретар реєструє в порядку черговості їх подання та пере­дає головуючому.

Під час виступу на сесії депутат не повинен використовувати грубі та некоректні висловлювання, закликати до незаконних та насильницьких дій. Якщо ж таке трапляється, головуючий має право зробити зауваження про недопустимість подібного і позбавити його слова.

5. Головування на сесії

Сільський голова або депутат, який головує на засіданні сесії сільської ради, забезпечує виконання положень цього регламенту:

 • керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму та по­рядку її роботи;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у по­слідовності надходження їх записок секретареві ради;
 • надає слово для виступів у дебатах з питання, що обговорюється, особам, запрошеним на сесію. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ;
 • має право, у необхідних випадках, за згодою депутатів продов­жити час виступу;
 • оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;
 • проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень ради, та оголошує його результати;
 • на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які надійшли на голосування, уточнює їх зміст, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;
 • за грубого порушення порядку засідання має право попросити залишити засідання порушника, який не е депутатом сільської ради;
 • дає відповідні доручення, пов'язані із забезпеченням роботи сесії, постійним комісіям та депутатам.

Голова засідання оголошує листи, що надійшли на адресу сесії, а за потреби організовує їх розгляд - у порядку, визначеному Законом.

Дебати з питання, що розглядається, припиняються за рішенням сільської ради. Перед їх припиненням голова засідання інформує про кількість депутатів, які записалися для виступу та вже виступили. Депутат має право наполягати на своєму виступі, що виноситься на голосування.

За бажанням депутатів, які не виступили, тексти їхніх виступів можуть додаватися до протоколу сесії.

Після закінчення обговорення доповідачі та співдоповідачі мають право виступу з підсумковим словом.

За необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 20 хвилин, для виступів депутатів з короткими заявами та повідомленнями. Дебати щодо цих заяв чи повідомлень не відкриваються.

 

 

6. Прийняття рішень

Сільська рада з питань, що обговорюються, приймає рішення в межах, наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», забезпечує їх виконання, здійснює контроль за впровадженням цих рішень у життя.

Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень щодо проектів рішень сільської ради проводиться після прийняття внесеного проекту рішення за основу.

 

Рішення сільської ради приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів ради, його підписує сільський голова, а в разі його відсутності - секретар сільської ради, а у випадку, передбаченому Законом (ст. 46, п. 10), депутат, який головував на засіданні.

Рішення сільської ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття може припинити сільський голова, його можуть винести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома трети­нами голосів депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший термін уведення цих рішень в дію,

Оприлюднення рішень відбувається у формі розміщення їх на спеціальній дошці оголошень у приміщенні сільської ради та надсиланням їх за відповідними адресами.

Рішення сільської ради надсилаються відповідним підприємствам, ус­тановам, організаціям, посадовим особам, у разі необхідності доводяться до відома населення не пізніше як у п'ятиденний термін після їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Рішення сільської ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'яз­ковими для виконання усім розташованим на території ради підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, посадовим особам, об'єднанням громадян, виконавчому комітетові сільської ради, а також окремим громадянам.

7. Протоколи сесій

Кожна сесія сільської ради оформляється протоколом, який веде секретар сільської ради. У ньому зазначають такі відомості:

 • найменування ради, порядковий номер сесії (у межах скликання), дата та місце проведення сесії;
 • число депутатів, обраних до ради, кількість присутніх та відсутніх депутатів на сесії;
 • порядок денний сесії, прізвище, ініціали та посада доповідача та співдоповідача з кожного із питань;
 • прізвище, ініціали та номер виборчого округу депутатів, що виступили в дебатах, а також тих, хто вніс запити, та тексти їхніх виступів;
 • перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів, поданих за рішення, проти та тих, що утримались від голосування.

До протоколу додається рішення, прийняті сільською радою, письмові запити депутатів, список запрошених на сесію депутатів, список відсутніх депутатів.

Протокол сесії сільської ради підписує сільський голова, у разі його відсутності - секретар сільської ради, а у випадку, передбаченому Законом, - депутат ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

Розділ IV Виконавчий комітет сільської ради

 

Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною ра­дою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджує рада за пропозицією сільського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, секретаря виконкому та членів виконкому згідно із Законом (ст. 51, п. 3).

 

Виконавчий комітет сільської ради очолює сільський голова. У виконавчому комітеті функції секретаря за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольний районній державній адміністрації.

До складу виконавчого комітету сільської ради входить за посадою секретар відповідної ради. Депутати сільської ради до складу виконавчого комітету не входять.

Виконавчий комітет працює згідно з положенням, затвердженим сільською радою.

Розділ V Постійні комісії сільської ради

 

Повноваження постійних комісій, організація їх роботи, взаємодія з іншими органами передбачається окремим положенням про постійні комісії сільської ради, затвердженим сільською радою.

 

Розділ VI Контрольна діяльність сільської ради

 

Сільська рада в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю створених органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території сільської ради, та забезпечує дотримання законності.

 

Розділ VII

Дострокове припинення повноважень сільської ради

 

 Повноваження сільської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

 • якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів, прав і свобод громадян;
 • якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у термін, встановлений Законом та цим регламентом, або рада не вирішує питань, віднесених до її компетенції.

Повноваження сільської ради можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму.

Після дострокового припинення повноважень сільської ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської ради, порядок проведення яких визначається Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
Архів записів
Друзі сайту
Відділ освіти Шполянської держадміністрації
Лозуватська ЗОШ